Repòtè manda

silwèt adolesan nan solèy koucheLwa Jeneral Massachusetts Chapit 119, Seksyon 51A,

defisi repòtè manDA KÒM yon sèl ". . . . . ki, nan pwofesyon li dwe gen kòz rezonab pou kwè ke yon timoun ki poko gen 8 ane ap soufri aksidan fizik oswa emosyonèl ki soti nan abi enflije sou li ki lakòz mal oswa sibstansyèl risk pou mal nan sante timoun nan oswa byennèt sosyal ki gen ladan abi seksyèl, oswa nan neglijans, ki gen ladan malnitrisyon, oswa ki moun ki detèmine yo dwe fizikman depann sou yon dwòg depandans nan nesans, dwe imedyatman rapòte kondisyon sa a nan depatman an pa kominikasyon oral ak pa fè yon rapò ekri nan karant uit èdtan apre kominikasyon oral sa yo."


Kesyon moun poze souvan


Ki moun ki se yon repòtè manda?

Yon repòtè manda se yon pwofesyonèl, ki akòz travay patikilye li, gen anpil chans gen kontak regilye ak timoun yo.

Lejislati a dekri yon kantite pwofesyonèl swen sante, ki gen ladan doktè, dantis ak enfimyè, jan sa bay repòtè yo. Lis la gen ladan tou pwofesè, konseye pedagojik, administratè lekòl, sikyat, sikològ, konseye fanmi oswa terapis. Travayè sosyal yo, lapolis, avyon de gè e menm pèsonèl tribinal yo oblije rapòte ka abi sispèk yo, menm jan yo se yon kantite jaden espesyalize.

Nan ane 2002, yo te chanje lang pou enkli: prèt, rabi ki te òdone oswa minis ki gen lisans nan nenpòt legliz oswa kò relijye, yon pratik Syans kretyen akredite, yon moun ki fè youn oubyen plis nan devwa ofisyèl yon prèt, rabi, òdone oswa minis ki gen lisans nan nenpòt legliz oswa kò relijye oswa yon pratik syans kretyen akredite, yon moun oswa layperson nan nenpòt legliz oswa kò relijye ki aji nan kapasite a kòm yon lidè, ofisyèl, pwofesè, delege oswa lòt fonksyon ki deziyen sou non nenpòt legliz oswa kò relijye pou sipèvize, edike, antrenè, antrenè oswa konsèy yon timoun sou yon baz regilye, yo kounye a deziyen kòm repòtè obligatwa.


Ki obligasyon yon repòtè manda?

Moun yo oblije avize Depatman Timoun ak Fanmi (DCF) chak fwa yo gen rezonab pou yo kwè yon timoun ki poko gen uit an kapab viktim abi.


Kisa k ap pase lè mwen rele DCF?

DCF ap fè ekran oswa aksepte rapò a si li parèt nan enfòmasyon yo bay timoun nan nan risk pou yo te abize pa yon gadyen. Si yon sitiyasyon ijans egziste, DCF ap bay yon travayè sosyal ki gen lisans pou mennen ankèt sou rapò a nan lespas 24 èdtan. Si se pa yon ijans, envestigasyon an dwe konplete nan lespas 10 jou.


Kisa sa vle di lè DCF sipòte oswa san sipò yon rekòmandasyon?

Apre envestigasyon an fini DCF ap sipòte oswa san sipèvizyon referans abi oswa neglijans. Si DCF pa siyen yon rekòmandasyon, sa pa vle di DCF detèmine ke abi a pa t rive. Si ou gen nenpòt kesyon oswa enkyetid sou desizyon an, DCF oswa Biwo Komisè Gouvènman an kapab klarifye desizyon an.


E si mwen pa fin sèten yon timoun ap abize?

E si mwen pa fin sèten yon timoun ap abize? Lwa a fèt pou toujou bay yon timoun benefis dout. Lè ou gen dout, depoze yon rapò. Li te kapab sove yon lavi.


E si mwen fè siperyè m oswa kèk lòt moun otorite kote m travay?

Yon fwa ou imedyatman avize moun ki anchaje lekòl ou, lopital oswa lòt etablisman, moun sa a vin responsab pou avize DCF sou abi sispèk la. Si sipèresè ou pa disponib, OU DWE DEPOZE yon rapò avèk DCF.


Èske m ap rele si mwen rapòte abi?

Repòtè manda ki rapòte abi sispèk yo se absoliman iminitè soti nan nenpòt responsablite, sivil oswa kriminèl, bay yo imedyatman rapòte jan sa nesesè pa lwa a. Dispozisyon an fèt pou ankouraje repòtè yo pou yo ranpli nenpòt lè yo sispèk yon timoun an danje.


Èske anplwayè mwen an kapab vanje kont mwen si mwen depoze yon rapò ak DCF?

Non. Lwa a entèdi anplwayè yo nan penalize yon anplwaye ki soumèt yon rapò bay DCF. Nenpòt patwon ki egzeyat, diskrimine oswa pran nenpòt lòt aksyon negatif kont anplwaye li dwe serye pou domaj trip ak frè avoka ki gen rapò ak frè avoka a.


Èske mwen ka rele Biwo Komisè Gouvènman an dirèkteman pou rapòte abi?

Repòtè manda yo akeyi yo kontakte Inite Pwoteksyon Fanmi an nan 508-584-8120 nan nenpòt ki lè pou mande sou yon ka. Sepandan, ou dwe rapòte abi sispèk nan DCF jan lalwa mande.


Èske mwen dwe rapòte bay DCF si mwen kwè yon gadyen se pa abizè a?

Wi. Desizyon an kòm si yon moun se yon moun ki ranpli sèlman pa DCF anba lalwa. Yon moun pa gen otorite pou pran desizyon sa a an patikilye.


Èske DCF avèti Biwo Komisè Gouvènman an ke yon timoun te abize?

Nan sèten ka, DCF oblije avize Komisè Gouvènman an. Pa egzanp, tout ka abi seksyèl sou timoun ak ka vyolans grav dwe rapòte bay Biwo Komisè Gouvènman an.


Kisa k ap pase nan ka yo refere yo bay biwo Komisè Gouvènman an?

Inite Pwoteksyon Lafanmi nan Distri a resevwa apeprè 300 rapò abi seksyèl ak fizik chak ane. Pandan ke pifò nan rapò sa yo soti nan DCF, yon nimewo tou leve soti nan lapolis ak sitwayen prive. Biwo Komisè Gouvènman an an konjonksyon avèk fanmi, konseye timoun nan, DCF ak lapolis ap deside kilès ka sa yo ka pouswiv.


Èske m ap oblije parèt kòm temwen nan tribinal?

Li posib ke yo pral rele yon repòtè manda kòm temwen nan pwosekisyon kriminèl yon ka abi. Li se jiska komisè a fè detèminasyon sa a.


Èske m ap tande rezilta envestigasyon an?

Wi. DCF dwe voye yon lèt bay repòtè a manda ki enfòme l sou rezilta envestigasyon li an.


Èske fanmi timoun nan ap di non moun ki te depoze rapò a?

Sepandan, DCF pa idantifye repòtè a, sepandan, fanmi an ka vin okouran de non repòtè a atravè kou yon envestigasyon kriminèl.


Ki kote mwen ka rele pou depoze yon rapò oswa pou èd?

Nan zòn nan Brockton (508) 894-3700. Nan zòn Plymouth la rele 1-800-423-2338. Nan Konte Plymouth, rele Biwo Komisè Gouvènman an nan (508) 584-8120, si ou gen yon kesyon sou yon ka abi posib epi ou ta renmen pale ak yon pwofesyonèl sou li.  Liy dirèk nan tout eta a pou kontakte DCF se 1-800-792-5200.


Kòm pwofesyonèl nou dwe pwoteje dwa yon timoun pou sekirite.  Yon rapòtè manda sispèk dwe avize DCF imedyatman pa telefòn epi swiv avèk rapò ekri nan lespas 48 èdtan. Pa gen okenn eksepsyon!

LWA A KLÈ PWOFESYONÈL KI PA RAPÒTE ABI SISPÈK YO SIJÈ A PWOSEKISYON KRIMINÈL AK YON AMANN $1,000


Bwochi

Repòtè manda