Travay ak estajOpòtinite estaj

Nou kounye a aksepte aplikasyon pou estaj sa yo:

  • 3:03 Pratik Elèv
  • Legal estaj

Tout pozisyon bakaloreya pou Sesyon Ete 2024 yo te ranpli.

Avoka Distri a Cruz angaje li pou rekrite ak kenbe anplwaye ki reflete divèsite kominote miltikiltirèl ke nou sèvi. Biwo Komisè Gouvènman Plymouth la bay opòtinite travay egal a tout moun ki kalifye san konsiderasyon ras, koulè, relijyon, sèks, oryantasyon seksyèl, idantite seksyèl oswa ekspresyon, jenetik, orijin nasyonal, laj, andikap, gwosès, afilyasyon politik, estati veteran oswa nenpòt lòt estati ki pwoteje pa lokal, leta oswa lwa federal.