Demann Dosye Piblik

kolòn mab

Direktiv Dosye Piblik

 • Biwo Komisè Gouvènman an kenbe dosye ki gen rapò ak envestigasyon kriminèl ak pwosekisyon yo.
 • Lè w ap soumèt yon Demann Dosye Piblik nan Biwo sa a, tanpri dwe espesifik ke posib lè w ap dekri dosye ou chache yo.
  • Plis espesifik ou se, pi efisyans nou ka reponn a demann ou an.
  •  Pou egzanp, Si ou mande pou "nenpòt ak tout dosye" li pral pran plis tan (ak chans gen plis koute chè) pase si ou mande "tout rapò lapolis," paske nou pral oblije jwenn ak revize yon volim ki pi wo nan dosye.
 • Tanpri sonje ke sèten dosye oswa pòsyon gen egzante soti nan divilgasyon anba lwa piblik la ak dosye sa yo pral kenbe.  
  • Men kèk egzanp dosye egzanpsyon egzante yo enkli:
   • materyèl ki gen rapò ak envestigasyon sou-ale oswa pwosekisyon (G.L. c. 4 §7(26)(f);
   • enfòmasyon idantifyab pèsonèl (G.L. c. 4, § 7 (26)(c);
   • gran minit ak materyèl ki gen rapò (G.L. c. 4, § 7 (26) (a) & (f); Mass. R. Crim. P. 5 (d);
   • medikal, sante, ak dosye lopital (G.L. c. 4, § 7 (26) (c);
   • rapò otopsi (G.L. c. 4, § 7 (26) (c); G.L. c 38 §2);
   • avoka travay ak materyèl ki pwoteje pa privilèj kliyan avoka (G.L. c. 4, §7 (26)( d); DaRosa v. Vil new Bedford, 471 Mass 446 (2015); Suffolk Konstriksyon co. Inc., v.  Divizyon Jesyon Byen Kapital, 449 Mas 444 (2007);
   • materyèl ki gen ladan ka delenkans jenn (G.L. c. 119 § 60A);
   • Enfòmasyon Sou Kriminèl Dosye ("CORI") (G.L. c. 4 §7(26)(a); G.L. c 6 §§ 167A, 172);
   • rapò vyòl, agresyon seksyèl, oswa vyolans domestik (G.L. 4 §7(26)(a); G.L. c 41 § 97D); E
   • dosye pèsonèl (G.L. c. 4 §7(26)(c);
  • Pou yon lis konplè egzanpsyon ki nan Lwa Dosye Piblik yo, tanpri gade "Yon gid pou Lwa Dosye Piblik Massachusetts la" (ouvè nan yon nouvo fenèt ki disponib nan Sekretè Biwo Commonwealth la.commonwealth la).

Dosye Aksè Ofisye:

Karen Palumbo
Asistan Komite Restorasyon
166 Main lari
Brockton, MA 02301
508-584-8120
PlymouthDA.PublicRecords@mass.govouvè nan yon nouvo fenèt


Rapò ki disponib piblikman